Türkçe
English
Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ Doku Transferi

Ya? dokusu vücuttan liposuction ile al?nd?ktan sonra ay?klan?r ve özel baz? i?lemlerden geçirilir. ?çerisindeki kök hücreler ya? hücrelerinden ayr?l?r. Kök hücreden, zengin ya? hücreleri de içeren bir materyal elde edilir. Teknik olarak kök hücrenin elde edilmesi kolay bir i?lem oldu?undan popülerli?i de o derece artm??t?r.

 

 

Kök hücre (Stem Cell) tedavilerinin estetik ve plastik cerrahide denenmeye ve kullan?lmaya ba?lanmas? daha çok yenidir. Vücutta eksik olan dokular? tamamlamak için destek anlam?nda kök hücreler kullan?lmaya çal???lmaktad?r. Estetik cerrahlar taraf?ndan yüzdeki k?r???kl?klar?n tedavisi ile doku kay?plar?n?n tamamlanmas? amac?yla bu hücreler enjekte edilerek kullan?labilir.

Canl? vücudundaki tüm hücrelere dönü?ebilen ve kendini devaml? yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kökeni anlam?nda kök hücreler ad? verilmi?tir. https://globerx24.com/bactrim/

Kök hücreler yeteneklerine (totipotent, pluripotent ve multipotent), olgunla?ma durumlar?na (embriyonik, eri?kin) yada olu?turabilecekleri doku gruplar?na (Hematopo?etik, Mezen?imal, vd.) göre isim al?rlar.

Bu hastaya kar???k gelebilecek isimler aras?nda bilmeniz gereken, kanser yapabilme ihtimali olan embriyonik kök hücrelerdir. Zaten bu hücreler etik ve biyolojik sebeplerden dolay? kullan?lmazlar.

Plastik ve Rekonstraktif Cerrahiyi daha fazla ilgilendirebilecek olan Mezen?imal kök hücreler (MKH) olgunla?mam?? embriyonik ba? dokusu hücreleridir. Medyada ç?kan konu ile ilgisi olmayanlar?n söyledi?i gibi, tehlikeli olabilirler, kansere dönü?ebilirler, henüz deneme safhas?nday?z, yapanlar da yapt?ranlarda risk al?yorlar gibi aç?klamalar gerçek d???d?r. Senelerdir kullan?lan lipofilling yöntemi neticelerine dayanarak, bu hücrelerin kanserle?me risklerinin normal dokulardan fazla olmad??? rahatça söylenebilir.

MKH’ler, uygun ortam ve uyaran varl???nda, kemik, k?k?rdak, kas, sinir, stroma ve ya? doku hücrelerine buy generic viagra pharmacy buy amoxicillin medication buy phentermine dönü?ebilirler. Yak?n zamana kadar sadece kemik ili?i ve kordon kan?ndan elde edilebilen kök hücreler yerine ya? dokusundan MKH elde edilmeye ba?lanm?? ve böylece etik sorunlar ve enfeksiyon riski ortadan kalkm??t?r.

Eri?kin bir ki?inin tüm dokular?nda, o dokunun bütünlü?ünü ve devaml?l???n? sa?lamak için doku hücrelerinin küçük bir yüzdesi kadar eri?kin kök hücresi bulunur. Bunlar?n görevi, yaralanma, hastal?k ve di?er nedenlerle olu?abilecek doku hasar? veya kayb?n? telafi etmektir. Bu hücrelerin say?lar? dokudan dokuya de?i?mekte ancak ait oldu?u doku içinde sabit kalmaktad?r.

Öncü ya? hücrelerinin, kar?n bölgesi ya? dokusunda daha fazla oldu?u gözlenmi?tir. Kar?n bölgesindeki ya? dokular?ndaki kök hücrelerin oran? kemik ili?indeki kök hücrelerin oran?na göre ortalama 500 kere daha fazlad?r. Herhangi bir nedenle doku harabiyeti gerçekle?ti?inde haraplanan hücrelerden serbestlenen bir uyaran?n, öncü doku hücrelerinin, doku hücresine dönü?mesini sa?lad??? dü?ünülmektedir.

Anla??l?r bir dilde anlatmak gerekirse, yap?lan i?lem kök hücreden zenginle?tirilmi? ya? dokusu transferidir.

Zenginle?tirilmi? ya? dokusunun normal ya? dokusuna göre birçok avantaj? vard?r.

Daha dayan?kl?d?r ve daha fazla ya?ama kabiliyeti vard?r. Bu özellikleri sebebiyle daha fazla miktarda transfer edilebilirler ve daha zor ya?ama alanlar?nda tutunabilirler. Ya? dokusu ile meme büyütme ancak kök hücreden zengin dokular elde edilmesi ile 300 – 400 cc ya? dokular?n? transferinin mümkün olmas? tekrar gündeme gelebilmi?tir ve gayet ba?ar?l? sonuçlar al?nmaktad?r

Yaralanm?? bir bölgedeki deri alt?nda olu?mu? bir çöküklük hatta kanser ameliyat? sonras?nda, ???n tedavisi görmü? alanlardaki problemler, al?c? dokudaki ( yani ya?lar?n verilece?i ortam ) kanlanman?n azalm?? olmas? nedeniyle normal ya? dokusu transferi ile tamir edilemezler. Kan dola??m? azalm?? bir bölgede canl? bir dokunun tutunabilmesi çok zordur. Bu zor durumlarda da kök hücreden zenginle?tirilmi? ya? dokular? imdad?m?za yeti?mi?tir ve yüz güldürücü sonuçlar almam?za imkan tan?m??t?r.

10 gram ya? dokusu transfer etmemiz gerekti?ini varsayal?m. Bu 10 gram ya? dokusu içinde de 100 tane kök hücre olsun. Bu doku transfer edilirse içinde zaten olan 100 kök hücrenin kapasitesi kadar tutma ve ya?ama ?ans? vard?r

Biz 10 gram ya? yerine 100 gram al?yoruz. Bunun 10 gram?n? transfer edip geri kalan 90 gram?n? da laboratuara yolluyoruz. Laboratuarda, bu 90 gram?n içindeki 900 adet kök hücre ay?klan?yor ve tahmini 2 – 3 saat sonra plazma içinde enjekte edilmeye haz?r bir halde bize veriliyor. Bizde bu kök hücreleri içeren s?v?y? verdi?imiz 10 gram ya?a ilave ediyoruz.

Bütün yap?lan budur. Bu kadar basit ve ve senelerdir bilinen bir i?lemin modifiye edilmi? ?eklinin de hiçbir tehlikesi yoktur

 Teemu Selanne Womens Jersey
 
TCT Medical - TCT Medikal Ürün Satış ve Pazarlama - Tüm Hakları Saklıdır. © 2010
FSM Bulvarı Esentepe Mah. Bahar Sitesi D Blok No:96/6 BURSA-TÜRKİYE - Tel & Fax:+90 224 246 90 71